*

БЛОГЪТ "кЪректна фирма" С МИСИЯ ВИНАГИ ДА ДОСТИГА ДО ИСТИНАТА ОТВЪД РАЗУМА!BTCClicks.com BannerThe Most Popular Traffic ExchangePaidVerts

Translate

"Коректна фирма" - истината за "сертификата"

Живеем в бързо развиващ се и динамичен свят, в който всеки по някакъв начин се стреми да съществува и оцелява. Някои се бъхтят неуморно, а други гледат как да припечелят лесни пари!

Такъв е примера на една Бургаска фирма, която е намерила хитър способ за бързи и лесни пари от Интернет. Изследователски център на клиентските мнения - ЕООД, продава на фирмите в България някакъв измислен от нея "сертификат" под наслов "Коректна Фирма".

Предистория:
Проектът "Коректна Фирма" е разработен от екип IT специалисти начело с Марек Рожецки, който находчиво и умело използва съвременни решения в сферата на теле-информационните технологии. Пръква се в началото на 2013 година от фирма CBOK Sp. z o. o. със седалище в Полша. Целта му е да осигури  потенциална печалба от разпродажбата на стикери, т. нар. "знаци на доверие"  През 2014 година проекта се появява в  Чехия и Унгария. А в началото на 2015 година проекта стартира своята реализация в Словакия, Франция, Румъния и разбира се в България (софтуерната програма е закупена от ИЦНКМ-ЕООД).Първо да уточним, че „сертификат“ „коректна фирма“ не е сертификат, а по-скоро някакъв знак на доверие, второ – за да получат този знак всеки, който е допуснат от някакъв алгоритъм трябва да заплати 77,52 лв. с ДДС. Трето – Изследователки център на клиентските мнения (ИЦНКМ) по какви стандарти (ISO, БДС EN ISO 9001, IFS, BRC, IFS Food, HACCP и т.н.) сертифицира фирмите, търсене в мрежата по чувствителни фрази, ключови думи, мета тагове не е стандарт за качество и това всеки IT специалист ще ви го каже!?

 Как се получава сертификат за качество!?
 Първата крачка към внедряването на система по качество е да се избере моделът на системата (стандартът).
Втората крачка - трябва да се избере представител от ръководството на фирмата, ангажиран с координирането, внедряването и функционирането на системата. Той е своеобразен чадър върху системата по качеството, защото осъществява връзката между всички участници в процеса. Създава се специална група, която трябва да разработи и документира елементите на системата. Добре е това да бъдат специалисти от различни отдели и с различно образование (технолози, инженери, икономисти, работници), които познават производствените процеси, препоръчват експерти. Задължително се прави въвеждащо обучение, при което се разясняват детайлно елементите и изискванията на стандарта.
Третата крачка - въвеждането на системата. Започва нейното документиране. Най-напред се изготвя наръчник по качеството, в който се описват отделните дейности на предприятието, отнесени към съответния елемент на системата - например как се прави договор, как се приемат поръчки, кой е отговорен, как се правят оферти, какви са взаимовръзките между отделните звена и т.н. Документират се и процедурите към съответния елемент на системата - например преглед на документите, вътрешен одит на качеството, обучение и т. н. Описват се и всички останали документи, които са в обръщение - стандарти, правилници, наредби, контролни карти, маршрутни карти и т. н.
Всичко, което се ползва в предприятието, трябва да се разработи, да се поддържа актуално, да се разполага с неговото последно издание - протокол от изпитване, чертежи, фактури, счетоводни документи и т. н.


 Следваща крачка е практическото внедряване на елементите.
Трябва да се види как функционират те.
Вътрешният одит е поредната задължителна стъпка. Неговата цел е да се види как функционира системата и дали отговаря на изискванията на стандарта, приет за модел. Лицата, които ще извършват вътрешния одит, не са случайни. Специален международен стандарт поставя изисквания към тях. Те трябва да са обучени от специализирани организации и да бъдат независими от този, който има пряка отговорност за одитираната дейност. Например, ако вътрешният одитор работи в отдел за контрол на качеството на продукта, той трябва да одитира не продукта, а ръководството например или обучението, или закупуването и т.н. Вътрешните одитори може да бъдат хора от самото предприятие, но може да бъдат наети и от външни организации. Външните специалисти обаче извършват одит от името на фирмата, която ги е наела.Най-сетне предприятието може да поиска сертифициране. За целта то се обръща към независима страна - специален сертификационен орган...
Множество филиали на чужди фирми (както и Българският институт по стандартизация) имат право да издават сертификати. Фирмата, която иска да получи сертификат, подава заявка. Различните сертификационни организации имат свои бланки, въпросници, формуляри. Клиентът изпраща разработения наръчник по качеството. Провеждат се предварителни разговори. Възможно е да се извършат някакви проверки, да се приложи дори предварителен одит. След това се сключва договор и се открива процедура по сертифициране. Определя се екип от одитори, назначава се дата за провеждане на одита. Сертифициращата организация е длъжна да изпрати на предприемача план за одита - кога, по кое време, кои елементи на системата ще бъдат инспектирани. Проверката завършва с доклад и предложение до сертификационната комисия. Ако има несъответствия на системата с изискванията на стандарта, които могат да бъдат отстранени, те се коригират в рамките на одита или се дава допълнителен срок. Ако всичко е наред, се издава сертификат за качеството.


Какво представлява ISO
ISO (ИСО) е Международната организация по стандартизация със седалище в Женева, която обединява национални органи по стандартизация. Разработването на международните стандарти се извършва от технически комитети на ИСО. Стандартите от серия 9000 са стандарти по управление и осигуряване на качеството. Те се въвеждат постепенно и в БДС. За целта е създаден специален технически комитет - ТК 34 - “Управление и осигуряване на качеството. Сертификация” към Българския институт по стандартизация.Елементи на системата по качеството
 1. Отговорност на ръководството
 2. Система по качеството
 3. Преглед на договора
 4. Управление на проекта/разработката
 5. Управление на документите и данните
 6. Закупуване
 7. Управление на продукт, доставен от потребителя
 8. Идентификация и проследяване на продукта
 9. Управление на процесите
 10. Контрол и изпитване
 11. Управление на техническите средства за контрол, измерване и изпитване
 12. Резултати от контрола и изпитването
 13. Управление на продукт, който не съответства на определените изисквания
 14. Коригиращи и превантивни действия
 15. Манипулиране, съхранение, опаковане, предпазване и доставка
 16. Управление на документите по качеството
 17. Вътрешни одити на качеството
 18. Обучение
 19. Обслужване
 20. Статистически методи Сертификат "Коректна фирма" - парадоксът на сертифицирането! 


  Маркетинговият анализ изисква задълбочени изследвания за дадена фирма, контакт и проверка на място, а не чрез алгоритмите на търсачката да се издават (продават) "сертификати"! 8)


  СЕРТИФИКАТ "КОРЕКТНА ФИРМА" Е НЕВАЛИДЕН!